GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

Din, Siyaset, Toplum Perspektifinden Türk Düşüncesi I: İsmail Kara Okumaları

Bu okuma grubunda Türk Düşüncesinin bazı temel tartışmaları din, devlet, toplum, tarih ve siyaset ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Bunu yaparken yakın dönemde yaşamış ve eser vermiş Türk düşüncesinin önemli isimleri merkeze alınacak, onların eserleri üzerinden meseleler anlaşılmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Uluslararası Hukuk ve Sinema: Eleştirel Bir Yaklaşım

Bu derste belirli filmler eşliğinde uluslararası hukukun temel bir eleştirisi yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

İslam Tarihinde Fıkıh Eğitimi

Bu okuma grubunda modern öncesi dönemlerde fıkıh eğitiminin özellikleri, niçin ve nasılı ile geçirdiği değişimler ele alınacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

İslam-Batı Karşılaşması: Meydan Okumalar ve Cevaplar Atölyesi

Atölye “Batı-İslam Karşılaşmaları” genel başlığı altında başlatılacak olan projenin altyapı çalışması olarak planlanmıştır. Atölye boyunca Osmanlı entelektüel tartışmalarının bir izleği mahiyetinde olabilecek bir dizi metin analiz edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Canlı Bilimleri Felsefesi Okuma Grubu

Canlı bilimleri felsefesi alanında bir başlangıç seviyesi okuma grubudur. Öncelikle biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Metafizik ve Gerçeklik

Bu okuma programı, metafiziğin klasik temelleri ile günümüzde aldığı şeklin bir karşılaştırması ile gerçeklik tartışmalarının ne noktalara taşındığını öğrenme amacı gütmektedir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Delâilü’l- İ‘câz Okumaları

Abdülkâhir el-Cürcânî Delâilü’l-i‘câz adlı eseriyle belagatin meânî dalını, Esrârü’l-belâga adlı eseriyle ise beyân dalını kurmuştur. Bu okuma programında Delâilü’l-i‘caz okunarak tahlil edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Fıkıh Düşüncesinde Şahsiyet ve Toplumsal Bağın Kuruluşu

Bu okuma grubunda fıkıh düşüncesinde şahsiyetin ve buna bağlı olarak toplumsal bağın tanımlanışı ve bütüncül bir hukuk teorisi içinde nasıl inşa edildiği işlenecektir. Furû ve usul-ı fıkıh kitaplarının ilgili başlıklarının takip edileceği oturumlarda ilgili konular zimmet, ehliyet, emanet, velayet, şehadet ve adalet gibi kavramlar üzerinden takip edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Vahdet-i Vücûd Metinlerine Giriş

Bu derste vahdet-i vücûd sisteminin bilgi, varlık ve değerler alanına dair ana metinlerini ve bu bağlamda sisteme yöneltilen eleştirilere karşı verilen cevaplardan teşekkül etmiş müdâfaa literatürü ele alınacaktır. Bu açıdan öncelikli olarak tasavvuf düşüncesine göre bilgi problemi ele alınacak, nefs teorosinin ana esaslarına değinildikten sonra hakikatin bilgisinin imkânı, kaynağı, değeri, aklın sınırlılığı ve doğru bilginin hangi kıstasla ölçüleceği gibi problemlere tasavvufi metinlerden hareketle cevaplar aranacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi

Çevresel Tarih: Temel Meseleler ve Ana Metinler

Çevresel tarih alanında bir okuma grubudur. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Başvuru Dönemi Sona Erdi